Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pravidla nakládání s osobními údaji ECONOMY WATCH, s.r.o.

 1. Informace o ECONOMY WATCH, s.r.o.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti ECONOMY WATCH, s.r.o. se sídlem Modletická 1390/1, 149 0 00 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C 337468 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „ECONOMY WATCH“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.becute.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků ECONOMY WATCH, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. ECONOMY WATCH působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. ECONOMY WATCH jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Vladimír Částka, info@becute.cz, +420 606 389 406.

 1. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. V ECONOMY WATCH zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na webových stránkách nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu doručení, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte ECONOMY WATCH také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá ECONOMY WATCH informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává ECONOMY WATCH údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5. ECONOMY WATCH nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

 1. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi ECONOMY WATCH a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže ECONOMY WATCH vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům ECONOMY WATCH formou obchodních sdělení využívá ECONOMY WATCH především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na webových stránkách již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů ECONOMY WATCH v podobě omezeného přímého marketingu. ECONOMY WATCH tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na webových stránkách zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas ECONOMY WATCH udělujete v průběhu registrace na webových stránkých nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů ECONOMY WATCH.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci webových stránek formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá ECONOMY WATCH především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas ECONOMY WATCH udělujete v průběhu registrace na webových stránkách nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na webových stránkách mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace webových stránek zpracovává ECONOMY WATCH při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává ECONOMY WATCH statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

 1. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci ECONOMY WATCH mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na e-mailové adrese info@becute.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ECONOMY WATCH ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 1. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány ECONOMY WATCH a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s ECONOMY WATCH.

5.2. ECONOMY WATCH dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro ECONOMY WATCH pro účely a způsobem, které ECONOMY WATCH stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

 1. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. ECONOMY WATCH zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona ECONOMY WATCH následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté ECONOMY WATCH požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává ECONOMY WATCH po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí ECONOMY WATCH pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na ECONOMY WATCH vztahují.

 1. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na ECONOMY WATCH a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které ECONOMY WATCH zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo ECONOMY WATCH. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli ECONOMY WATCH, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám ECONOMY WATCH potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může ECONOMY WATCH správně vyřídit Vaši objednávku.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že ECONOMY WATCH zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již ECONOMY WATCH nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek ECONOMY WATCH Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od ECONOMY WATCH k jinému subjektu, kdy ECONOMY WATCH předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou zákazníci ECONOMY WATCH vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě ECONOMY WATCH neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností ECONOMY WATCH se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Bezpečnost

8.1. ECONOMY WATCH dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). ECONOMY WATCH klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany ECONOMY WATCH pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 1. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na ECONOMY WATCH e-mailem na adresu info@becute.cz, nebo na telefonním čísle +420 606 389 406.

 1. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 01.01.2020.