Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

ECONOMY WATCH, s.r.o.

 

1.Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.becute.cz. S VOP má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky, na což je dostatečně předem upozorněn.

1.2. Provozovatelem a prodávajícím na internetovém obchodu www.becute.cz je společnost ECONOMY WATCH s.r.o., IČ: 09515852, se sídlem Modletická 1390/1, 149 00, Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337468 (dále jen „prodávající“).

1.3. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

1.4. Pro posouzení práv a povinností stran kupní smlouvy se užijí obchodní podmínky platné ke dni uzavření kupní smlouvy. Vyslovením souhlasu s kupní smlouvou se VOP stávají nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

2.Uzavření kupní smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Kupující se uzavřením kupní smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu a náklady za dopravu.

2.2. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.becute.cz odeslaná objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující je svým návrhem vázán po dobu 14 dní od odeslání objednávky.

2.3. Prodávající potvrdí prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, že objednávku obdržel. Toto potvrzení se nepovažuje za akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícím kupujícímu.

2.5. V případě, že chce kupující objednávku na zboží zrušit, přičemž se jedná o zboží, které bylo pro kupujícího speciálně objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 65% z kupní ceny zboží.

2.6. Změna objednávky je možná pouze do okamžiku odeslání zboží kupujícímu.

2.7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnou vyřízení objednávky, pokud jsou údaje ze strany kupujícího neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího objednat poptávané zboží.

 

  1. Způsob dodání zboží a platba

3.1. Před uzavřením kupní smlouvy je prodávající povinen poskytnout kupujícímu informace o přibližném termínu dodání zboží.

3.2. Kupující se zavazuje zboží v ujednaný termín převzít.

3.3. V případě, že kupující zboží v ujednaný termín nepřevezme, je povinen nést veškeré náklady s tím související.

3.4. Kupující ve svém zájmu pří převzetí zboží zkontroluje. Zkontroluje především, zda zboží nevykazuje žádné známky poškození. Pokud tak nastane, sepíše kupující o poškození protokol, důkladně poškození zdokumentuje a informace předá prodávajícímu.

3.5. Náklady na poštovné a balné, které si kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem uvedeným na internetových stránkách www.becute.cz.

3.6. V případě platby zboží bankovním převodem zašle prodávající kupujícímu po obdržení objednávky výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby.  Zboží kupující zaplatí prodávajícímu na bankovní účet před odesláním zboží.

3.7. V případě platby prostřednictvím platební brány je kupující po vytvoření objednávky přesměrován na bezpečnou platební bránu, kde zadá potřebné údaje k platbě. Platba probíhá prakticky okamžitě, takže je prodávající povinen zboží odeslat nejpozději 2 pracovní dny po obdržení platby.

3.8. V případě platby zboží na dobírku zaplatí kupující peníze za zboží až okamžikem převzetí zboží, ať už poště nebo poštovnímu doručovateli.

 

  1. Reklamace, práva z vadného plnění

4.1. Prodávající odpovídá především za to, že zboží při převzetí nemá žádné vady. To znamená především, že je zboží předáno v ujednaném množství, jakosti a provedení.

4.2. Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout a přesvědčit se o bezvadném plnění ze strany prodávajícího.

4.3. Případné vady je kupující povinen u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 3 dnů poté, co zboží obdržel.

4.4. Za vadu se nepovažuje odlišnost barevnosti ve skutečnosti a na elektronickém zařízení.

4.5. Na zboží neposkytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost.

4.6. Uplatnění vad u prodávajícího nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

4.7. Lze-li vadné plnění považovat za vážné porušení kupní smlouvy, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny či dodání zboží nového nebo chybějícího.

4.8. Uplatnění práv z vadného plnění musí kupující provést písemně na adresu prodávajícího. V případě předchozí elektronické komunikace je kupující povinen práva z vadného plnění uplatnit elektronicky.

 

  1. Slevy a slevové kupóny

5.1. Prodávající poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má svá vlastní pravidla pro užití.

5.2. V případě, že bude sleva nebo slevový kupón užit v rozporu s pravidly pro jeho užití, má prodávající nárok takové uplatnění slevy odmítnout. Kupující je o takové situaci informován a je mu vždy poskytnuta možnost objednat dané zboží bez užití slevy nebo slevového kupónu.

5.3. Podmínky pro užití slevy nebo slevového kupónu jsou uvedeny buď přímo u konkrétní slevy, nebo je u dané slevy uveden odkaz, kde jsou podmínky blíže specifikovány. V případě nejasností se uplatní výklad použití prodávajícího.

5.4. V případě, že je sleva nebo slevový kupón vyšší než samotná hodnota nákupu, nevyčerpaná částka se zpětně nevyplácí.

 

  1. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo prodávajícím.

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů kupujícího prodávajícím za účelem zasílaní obchodních sdělení a jiných informací souvisejících s činností prodávajícího.

8.4. Prodávající je oprávněn uchovávat osobní údaje o kupujícím po dobu 5 let od účinnosti kupní smlouvy.

8.5. Kupující je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

 

  1. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího.

9.2. Akceptací nabídky prodávajícího kupující vyslovuje souhlas se všemi ustanoveními těchto VOP.

9.3. Doručovací adresa prodávajícího pro doručování písemností zní: Modletická 1390/1, 149 00, Praha 4.

9.4. E-mailová adresa prodávajícího pro elektronickou komunikaci zní: kontakt@becute.cz.

9.8. V případě jakéhokoli sporu vzniklého porušením povinnosti vyplývající z kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím či z těchto VOP, je pro řešení těchto sporů místně příslušný obecný soud prodávajícího.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2020.